top of page

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
MARIA HE IKENS VORMGEVING
Maria Heikens Vormgeving, gevestigd aan Langestraat 184, 9712 MH GRONINGEN is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Maria Heikens Vormgeving neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met Maria Heikens Vormgeving.
Maria Heikens Vormgeving is te bereiken via maria@mariaheikens.nl
Contactgegevens
> Langestraat 184, 9712 MH GRONINGEN
06 51 50 30 68
www.mariaheikens.nl
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Maria Heikens Vormgeving gebruikt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Maria Heikens Vormgeving gebruikt:
> Voor- en achternaam > Adresgegevens
> Telefoonnummer > E-mailadres
Met welk doel verwerkt Maria Heikens Vormgeving persoonsgegevens?
Maria Heikens Vormgeving verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
> Het afhandelen van jouw betaling
> Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
> Maria Heikens Vormgeving verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk
verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je ervan overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via maria@mariaheikens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Geautomatiseerde besluitvorming
Maria Heikens Vormgeving neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
1/2
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Maria Heikens Vormgeving bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
We hanteren de volgende bewaartermijnen:
Categorie Reden Bewaartermijn
> Zakelijke gegevens Belastingdienst 7 jaar
> Contactgegevens Bellen/mailen Zo lang als nodig is voor dit doeleinde
Delen van persoonsgegevens met derden
Maria Heikens Vormgeving verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Het gebruik van cookies
Maria Heikens Vormgeving gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden, zijn noodzakelijk voor
de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht
om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid
of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een
gespecificeerd verzoek naar maria@mariaheikens.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie
van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Maria Heikens Vormgeving
zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Maria Heikens Vormgeving wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
2/2

bottom of page